Regulamin pierwszej edycji stypendium w 2018 roku

Informacje o stypendium im. Bogny Olszewskiej

 1. Postanowienia ogólne
  1. Stypendium im. Bogny Olszewskiej (dalej w skrócie „stypendium”) służy upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum – Bogny Olszewskiej, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.
  2. Stypendium jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej (zwanej dalej „Fundacją”) oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwanego dalej „Muzeum”), dalej zwanych łącznie „Organizatorem”, mającą na celu udostępnianie i upowszechnianie kultury i sztuki współczesnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  3. Realizacja stypendium może być wspierana przez Radę Programową.
  4. Stypendium przyznawane jest na okres trzech miesięcy.
  5. O stypendium można się ubiegać wielokrotnie.
 2. Program stypendium

  Program stypendium obejmuje:

  1. cykl szkoleń w zakresie sztuki współczesnej oraz animacji kulturalnej,
  2. wizyty studyjne i spotkania z przedstawicielami warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych działającymi w obszarze sektora kultury, zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniami społecznymi,
  3. opracowanie i realizację przez stypendystę/stypendystkę programu skierowanego do wybranej grupy odbiorców zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 3. Cele stypendium

  Celami stypendium są:

  1. stworzenie przez stypendystę/stypendystkę autorskiego programu skierowanego do konkretnej grupy odbiorców z niepełnosprawnościami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i realizacja go przy współpracy z działem Muzeum właściwym do spraw edukacji;
  2. poszerzanie kompetencji zawodowych stypendysty/stypendystki o pracę w sektorze kultury współczesnej i muzealnictwie;
  3. umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w państwowej instytucji kultury;
  4. sieciowanie stypendystów/stypendystek z przedstawicielami organizacji kultury w Warszawie, który ma zwiększyć wartość stypendystów/stypendystek na rynku pracy;
  5. przeniesienie doświadczeń stypendystów i stypendystek w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnościami zarówno w sektorze kultury, jak i poza nim, na obszar działalności edukacyjno-upowszechniającej Muzeum;
  6. poszerzenie działalności Muzeum w zakresie określonym Statutem Muzeum i podwyższenie poziomu działań w obszarze udostępniania kultury osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
  7. profesjonalizacja sektora edukacji kulturalnej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Beneficjenci

  1. Stypendium skierowane do osób mających doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
  2. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:
   1. wiek: 21 – 30 lat,
   2. co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub innymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, udokumentowane opisem aktywności i dwoma rekomendacjami współpracowników lub odbiorców,
   3. zainteresowanie kulturą i sztuką.
  3. Warunkiem przyznania stypendium nie jest wykształcenie kierunkowe z zakresu kultury i sztuki współczesnej.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym preferowani będą kandydaci i kandydatki z miejscowości lub środowisk o utrudnionych możliwościach prowadzenia działalności w obszarze kultury współczesnej.
 5. Etapy postępowania rekrutacyjnego

  Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

  1. w pierwszym etapie kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum: artmuseum.pl  i Fundacji: nieograniczona.org;
  2. w drugim etapie komisja rekrutacyjna weryfikuje doświadczenia kandydatów i kandydatek na podstawie rozmów z osobami rekomendującymi;
  3. w trzecim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy z wybranymi kandydatami.
 6. Komisja rekrutacyjna

  1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Muzeum, Fundacji oraz Rady Programowej – powołani wspólnie przez Dyrektora Muzeum i Fundację.
  2. Członkowie komisji rekrutacyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
  3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest przedstawienie Dyrektorowi Muzeum rekomendacji co do wyboru stypendysty/stypendystki.
  4. Od rekomendacji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
  5. Komisja rekrutacyjna może określić regulamin swojej pracy.
 7. Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego

  1. Stypendium przyznawane jest przez Dyrektora Muzeum w oparciu o rekomendację komisji rekrutacyjnej.
  2. Z ważnych powodów Dyrektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie rekrutacji lub zamknąć postępowanie rekrutacyjne bez przyznania stypendium.
  3. Kandydaci otrzymają informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego drogą mailową na adres podany we wniosku.
  4. Informacje na temat wyników konkursu nie będą udzielane telefonicznie.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej, również za pośrednictwem mediów, wizerunku i informacji o wynikach rekrutacji i osobie stypendysty/stypendystki, a w szczególności o jego imieniu i nazwisku, wykształceniu, doświadczeniu i dorobku.
 8. Rada Programowa

  1. Rada Programowa może wspierać realizację stypendium przez:
  2. ułatwianie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi na polu pokrywającym się z tematyką stypendium,
  3. wspiera Organaizatorów w procecie rekrutacyjnym
  4. organizację wizyt studyjnych i umożlwienie udziału w aktywnościach podejmowanych przez organizacje wchodzące w skład Rady Programowej
  5. konsultacja projektów proponowanych przez stypendystę/stypendystkę jako rezultat stażu
  6. Rada Programowa składa się z 7 – 11 członków.
  7. Członków Rady Programowej wskazują Członkowie Zarządu i Rady Fundacji wraz z Dyrekcją Muzeum w porozumieniu z organizacjami partnerskimi.
 9. Stypendium

  1. Wysokość stypendium wynosi 1.500,00 zł miesięcznie.
  2. Stypendyście/stypendystce przysługuje zwrot kosztów realizacji projektu w kwocie nieprzekraczającej 5.000,00 zł.
  3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 4, Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania osób spoza Warszawy.
  4. Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 – 3, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.
  5. Kwoty wskazane w ust. 1, ust. 2 i ust. 4, są kwotami brutto.
  6. Wypłata stypendium następuje na podstawie dwustronnej umowy o stypendium zawieranej pomiędzy Muzeum a stypendystą/stypendystką; umowa precyzuje warunki wypłacania stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron.
  7. W przypadku nieprzestrzegania przez stypendystę/stypendystkę niniejszego regulaminu Muzeum może rozwiązać umowę i zażądać zwrotu poniesionych już nakładów.
  8. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym przez Muzeum terminie, oznacza rezygnację ze stypendium.
 10. Harmonogram

  1. Zgłoszenia kandydatur za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego przyjmowane są do dnia 31 grudnia 2017 r.
  2. Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się w okresie od 1 stycznia 2018 r. do  15 marca 2018 r.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 3018 r.
  4. Realizacja przez stypendystę/stypendystkę programu stypendium, w tym szkoleń, wizyt studyjnych i projektu, obejmuje 3-miesięczny okres, który zakończy się nie później niż w październiku 2018 r.
  5. Daty realizacji programu stypendium są uzgadniane przez stypednystę/stypendystkę i Radę Programową. Mogą ulec zmianie za obopólną zgodą.
 11. Obowiązki stypendysty

  Stypendysta/stypendystka jest zobowiązany(-a) do:

  1. zrealizowania autorskiego programu opisanego przez Stypendystę/Stypendystkę w formularzu zgłoszeniowym do czasu zakończenia stypendium,
  2. uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Muzeum,
  3. współpracy z Muzeum w ramach realizacji celów stypendium określonych w § 3 Regulaminu,
  4. odbycia przynajmniej dwóch wizyt studyjnych w czasie trwania stypendium.
  5. przygotowania publicznej prezentacji podsumowującej odbyty staż
 12. Utwory

  1.  Muzeum nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów stworzonych przez stypendystę na zasadach określonych w umowie o stypendium.
  2. Z chwilą przyjęcia utworu Muzeum nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.
 13. Postanowienia końcowe

  1.  Regulamin stypendium dostępny jest na stronie internetowej Muzeum: artmuseum.pl  i Fundacji: nieograniczona.org.
  2. Składając formularz zgłoszeniowy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
  3. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie bez podania przyczyny.