Regulamin stypendium

REGULAMIN TRZECIEJ EDYCJI Stypendium im. Bogny Olszewskiej

I. Postanowienia ogólne

 1. Stypendium im. Bogny Olszewskiej (dalej w skrócie „Stypendium”) służy upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum – Bogny Olszewskiej, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.
 2. Stypendium jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej (zwanej dalej „Fundacją”) oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zwanego dalej „Muzeum”), dalej zwanych łącznie „Organizatorem”, mającą na celu udostępnianie i upowszechnianie kultury i sztuki współczesnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 3. Realizacja Stypendium może być wspierana przez Radę Programową.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres trzech miesięcy.
 5. Kandydaci i kandydatki odrzuceni w postępowaniu rekrutacyjnym mogą ubiegać się o Stypendium ponownie w kolejnych latach.
 6. Beneficjenci i beneficjentki Stypendium nie mogą ponownie ubiegać się o Stypendium.

II. Program stypendium

Program stypendium obejmuje:

 1. spotkania z pracownikami i pracownicami Muzeum przybliżające obszary jego działalności i zasoby;
 2. wizyty studyjne i spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działającymi w obszarze sektora kultury lub zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniami społecznymi;
 3. opracowanie i realizację przez Stypendystę/-kę programu skierowanego do wybranej grupy odbiorców z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu;
 4. prezentacja działań Stypendysty/-ki w Warszawie i miejscu zamieszkania, jeżeli inne niż Warszawa.

III. Cele Stypendium

Celami Stypendium są:

 1. stworzenie autorskiego programu skierowanego do konkretnej grupy odbiorców z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu i realizacja go przy współpracy z działem Muzeum właściwym do spraw edukacji;
 2. poszerzanie kompetencji zawodowych Stypendysty/-ki o pracę w sektorze kultury współczesnej i muzealnictwie;
 3. umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w państwowej instytucji kultury;
 4. sieciowanie Stypendystów/-ek z przedstawicielami organizacji działającymi w obszarze kultury i dostępności;
 5. przeniesienie doświadczeń Stypendystów i Stypendystek w obszarze pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub spektrum autyzmu na obszar działalności edukacyjno-upowszechniającej Muzeum;
 6. poszerzenie działalności Muzeum w zakresie określonym Statutem Muzeum i podwyższenie poziomu działań w obszarze udostępniania kultury osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. profesjonalizacja sektora edukacji kulturalnej skierowanej do osób ze szczególnymi potrzebami.

IV. Beneficjenci/-ki

 1. Stypendium skierowane do osób mających doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu.
 2. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:
  1. wiek: 21-33 lata;
  2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kultury współczesnej, udokumentowane portfolio z opisem dwóch zrealizowanych projektów;
  3. zainteresowanie kulturą i sztuką.
 3. Warunkiem przyznania Stypendium nie jest wykształcenie kierunkowe z zakresu kultury i sztuki współczesnej.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym preferowani będą kandydaci i kandydatki z miejscowości lub środowisk o utrudnionych możliwościach prowadzenia działalności w obszarze kultury współczesnej.

V. Etapy postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 1. w pierwszym etapie kandydaci i kandydatki wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum: artmuseum.pl i Fundacji: nieograniczona.org;
 2. w drugim etapie komisja rekrutacyjna weryfikuje doświadczenia kandydatów i kandydatek na podstawie rozmów z osobami rekomendującymi;
 3. w trzecim etapie komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

VI. Komisja rekrutacyjna

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Muzeum, Fundacji oraz Rady Programowej – powołani wspólnie przez Dyrektora Muzeum i Fundację.
 2. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest przedstawienie Dyrektorowi Muzeum rekomendacji co do wyboru Stypendysty/-ki.
 3. Od rekomendacji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja rekrutacyjna może określić regulamin swojej pracy.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego

 1. Stypendium przyznawane jest przez Dyrektora Muzeum w oparciu o rekomendację komisji rekrutacyjnej.
 2. Z ważnych powodów Dyrektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie rekrutacji lub zamknąć postępowanie rekrutacyjne bez przyznania Stypendium.
 3. Wyniki rekrutacji są publikowane na stronach internetowych Muzeum i Fundacji, kandydaci i kandydatki otrzymają informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego również drogą mailową na adres podany we wniosku.
 4. Dodatkowo na wniosek kandydata/-ki informacje na temat wyników mogą zostać udzielone telefonicznie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do wiadomości publicznej, w tym za pośrednictwem mediów, wizerunku i informacji o wynikach rekrutacji oraz o osobie Stypendysty/-ki, a w szczególności jego imienia i nazwiska, informacji o wykształceniu, doświadczeniu i dorobku. VIII.Rada Programowa
 6. Rada Programowa może wspierać realizację stypendium przez:
  1. ułatwianie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi na polu pokrywającym się z tematyką Stypendium;
  2. wspieranie Organizatorów w procesie rekrutacyjnym;
  3. organizację wizyt studyjnych i umożliwienie udziału w aktywnościach podejmowanych przez organizacje wchodzące w skład Rady Programowej.
 7. Rada Programowa składa się z 6 członków.
 8. Członków Rady Programowej wskazują Członkowie Zarządu i Rady Fundacji wraz z Dyrekcją Muzeum.

IX. Stypendium

 1. Łączna wysokość Stypendium wynosi 9.000,00 zł.
 2. W przypadku osób zamieszkałych poza Warszawą, Stypendysta otrzymuje dofinansowanie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów i zakwaterowania w Warszawie.
 3. Stypendyście/-ce przysługuje zwrot kosztów realizacji projektu w kwocie nieprzekraczającej 5.000,00 zł.
 4. Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 – 3, nie może przekroczyć kwoty 17.000,00 zł.
 5. Kwoty wskazane w ust. 1, ust. 3 i ust. 4, są kwotami brutto.
 6. Wypłata Stypendium następuje na podstawie dwustronnej umowy o Stypendium zawieranej pomiędzy Muzeum a Stypendystą/-ką; umowa precyzuje warunki wypłacania Stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron.
 7. W przypadku nieprzestrzegania przez Stypendystę/-kę niniejszego regulaminu Muzeum może rozwiązać umowę i zażądać zwrotu poniesionych już nakładów.
 8. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym przez Muzeum terminie, oznacza rezygnację ze Stypendium.