Statut

Statut Fundacji Nieograniczonej
im. Bogny Olszewskiej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja NIEOGRANICZONA im. BOGNY OLSZEWSKIEJ, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę i Andrzeja Olszewskich  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mirosławę Szyczewską  w dniu 18.05.15.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Toruń w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 5. Decyzją Zarządu Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne dla realizowania celów statutowych.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja posiada osobowość prawną.
 7. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.

§ 3

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz znaku graficznego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać stypendia, nagrody, certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Cele Fundacji zawierają się w szeroko pojętej działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej i realizują się w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. pobudzania społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym
  i społecznym,
 3. edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 4. ochrony i promocji zdrowia,
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego,
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 10. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 11. upowszechniania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 12. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 13. upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 15. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 16. działalności charytatywnej,
 17. działalności propagującej zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień,
 18. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, społecznym i proekologicznym,
 • fundowanie stypendiów,
 • współpracę zagraniczną z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach,
 • promocję twórców w kraju i zagranicą,
 • wspieranie twórców i sztuki oraz menagerów kultury,
 • realizację projektów mających na celu kreowanie cyklicznych i jednorazowych wydarzeń kulturalnych w ramach wszelkich sztuk,
 • organizację festiwalu literatury gatunkowej i popularnej z nagrodą dla literackich debiutów,
 • organizację debat, paneli, spotkań, kawiarenek obywatelskich i konsultacji społecznych,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami świata biznesu w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • organizowanie wykładów, warsztatów, konferencji, zajęć i konkursów  zbieżnych z celami Fundacji,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi i regionalnymi,
 • organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek publicznych.
 • wykonywanie ekspertyz, projektów i opracowań na potrzeby rozwoju lokalnego i regionalnego.
 1. Działalność Fundacji w zakresie działalności pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyć może wyłącznie realizacji zadań, dla których Fundacja została utworzona.
 1. Fundacja podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
 • działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 01.61
 • drukowanie gazet 18.11.Z
 • pozostałe drukowanie 18.12.Z
 • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z
 • introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z
 • reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z
 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
 • sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z
 • sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z
 • sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z
 • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z
 • sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z
 • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.63.Z
 • sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.65.Z
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z
 • sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z
 • pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z
 • przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z
 • wydawanie książek 58.11.Z
 • wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
 • wydawanie gazet 58.13.Z
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
 • pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z
 • działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programów telewizyjnych 59.12.Z
 • działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
 • działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
 • pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z
 • działalność portali internetowych 63.12.Z
 • działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej nie sklasyfikowana 63.99.Z
 • ubezpieczenia na życie 65.11.Z
 • pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe 65.12.Z
 • reasekuracja 65.20.Z
 • pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z
 • działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z
 • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
 • działalność prawnicza 69.10.Z
 • działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe 69.20.Z
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
 • działalność agencji reklamowych 73.11.Z
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.13.D
 • badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
 • działalność fotograficzna 74.20.Z
 • działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
 • działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z
 • pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z
 • działalność agentów turystycznych 79.11.A 
 • działalność pośredników turystycznych 79.11.B 
 • działalność organizatorów turystyki 79.12.Z 
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A 
 • działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B 
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C
 • sprzątanie obiektów 81.2
 • niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z
 • pozostałe sprzątanie 81.29.Z
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
 • działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z
 • pozaszkolne formy edukacji 85.5
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 • nauka języków obcych 85.59.A
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 • działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 87.10.Z
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 87.30.Z
 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.90.Z
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
 • opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana 88.99.Z
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
 • artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z
 • działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z 
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
 • naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzech tysięcy złotych) z czego 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 • z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pozyskiwanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2003 Nr 96, poz. 873 ze zm.), w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
 • dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie,
 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i loterii,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • odsetek od lokat bankowych,
 • odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadanych papierów wartościowych,
 • przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • dochodów z działalności gospodarczej.

§ 9

 1. Cały dochód Fundacji, w tym pochodzący z prowadzonej działalności gospodarczej, służy do realizacji statutowych celów Fundacji.
 2. W przypadku wykonywania zadań organizacji pożytku publicznego Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności przeznaczy na realizację działalności pożytku publicznego.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile obdarowujący nie postanowili inaczej.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§ 10

Statut Fundacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami fundacji są:

Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji.

§ 12

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. W skład Rady wchodzi od trzech do ośmiu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje powołuje Rada w drodze uchwały.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. nieuczestniczenie w spotkaniach Rady; sprzeniewierzenie się celom Fundacji, popełnienie przestępstwa) odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci.
 6. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. Członkowstwo w Radzie ustaje na skutek utraty praw obywatelskich na skutek uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. W razie nawiązania stosunku pracy członka Rady z Fundacją, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy.
 11. W sytuacji nie spełnienia powyższych warunków członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z mocy statutu.
 12. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy obradom Rady.

§ 13

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu Fundacji,

podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie zarządowi absolutorium,

nadzór bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

nadzór nad działalnością Fundacji,

podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji  decyzji o połączeniu  z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Zarząd Fundacji

 1. Do Zarządu Fundacji, zwanego dalej Zarządem, wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes i Wiceprezes, powoływani na 5-letnią kadencję.
 2. Skład pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami organu nadzorującego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
 • utraty praw obywatelskich na skutek uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • odwołania przez Radę Fundacji,
 • śmierci członka Zarządu.
 1. W przypadku utraty członkostwa przez Prezesa Zarządu, do czasu powołania nowego Prezesa, jego funkcję pełni Wiceprezes.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.
 2. W sytuacji nie spełnienia powyższych warunków członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z mocy statutu.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sporządzanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • ustanawianie pełnomocników Fundacji,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 3. Fundacja przekazuje ministrom sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Do reprezentowania Fundacji oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych do 50.000 zł upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50.000 zł wymagane są podpisy Prezesa i jednego członka Zarządu.
 3. Zarząd może powołać pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw, w tym do składania oświadczeń woli.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji, w tym zmian celu lub celów działania Fundacji, dokonuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w drodze decyzji Rady w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Likwidację przeprowadza Likwidator ustanowiony przez Radę Fundacji.
 4. Z chwilą ustanowienia Likwidatora wygasają uprawnienia Zarządu Fundacji i sprawy należące do Zarządu Fundacji należą od tej chwili do Likwidatora.
 5. Środki majątkowe pozostałe po uregulowaniu zobowiązań Fundacji Likwidator przekazuje na rzecz innych organizacji wskazanych przez Radę Fundacji.

Statut został przyjęty w dniu 18 maja 2015 r.